De raadsleden

Na een periode van twee zetels, heeft de ChristenUnie na de verkiezingen van maart 2018 één zetel in de gemeenteraad van Aalten. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het beleid voor de komende periode. Dit wordt onder meer bepaald aan de hand van beleidsvoorstellen, die kunnen worden bepaald door zowel het college als de fracties en individuele raadsleden.

Beleidsvoorstellen worden in diverse stappen behandeld. Ten eerste worden ze besproken in de Rondetafelgesprekken. In een Rondetafelgesprek kunnen de leden informatie vragen aan de wethouder over het betreffende voorstel. Ook voor de inwoners van de gemeente Aalten is er dan de mogelijkheid om in te spreken. Leden van de Rondetafelgesprekken kunnen raadsleden zijn, maar ook andere fractievertegenwoordigers die hiervoor worden beëdigd. Aan het eind van het rondetafelgesprek wordt besloten of een beleidsstuk compleet genoeg is om in de raad te worden behandeld.

In de raadsvergadering wordt over de stukken gedebatteerd en gestemd. Voorstellen worden al dan niet aangenomen. Het is echter ook mogelijk dat er wijzigingen worden voorgesteld. Dat kan doordat er een amendement wordt ingediend op het voorstel, door één of meerdere fracties. Voordat het collegevoorstel wordt behandeld wordt dan eerst het amendement in stemming gebracht.

Johan Pennings is de fractievoorzitter van de ChristenUnie. Hij maakt deel uit van de seniorenconvent. Dit seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters, de raadsgriffier en de burgemeester. In dit seniorenconvent worden soms zaken besproken die nog niet in de openbaarheid kunnen komen. Ook komt het voor dat de burgemeester dit convent vertrouwelijk als adviesorgaan raadpleegt.
Hij is ook lid van de agendacommissie. Deze commissie stelt de agenda’s van de Rondetafelgesprekken en de Gemeenteraadsvergaderingen vast.