Raadsbeschouwing December 2017

maandag 08 januari 2018

Op dinsdag 19 december was de laatste gemeenteraadsvergadering van 2017. Dit was tevens de laatste vergadering die werd voorgezeten door waarnemend burgemeester Arnold Gerritsen. Op 22 december jl. is namelijk Anton Stapelkamp als nieuwe burgervader van de gemeente Aalten geïnstalleerd.

Na de opening, vaststelling van de agenda en het Vragenuur werd er overgegaan naar de bespreekstukken. Tijdens deze vergadering stonden er twee bespreekstukken centraal, te weten de Najaarsnota en het voorstel voor regionale samenwerking in de Achterhoek.

 Najaarsnota

Vrijwel elke partij gaf een positieve reactie op de Najaarsnota. De voornaamste reden hiervan was dat de Najaarsnota een sluitende begroting van vijf jaar op rij kent. Namens de ChristenUnie voerde Johan Pennings het woord. Pennings sprak uit dankbaar te zijn dat 2017 positief wordt afgesloten en voor het positieve beeld voor de jaren erna. Wel zijn er enkele zorgen, met name over gelden uit het sociale domein (jeugdzorg, WMO en participatie). Door enkele oppositiepartijen zijn enkele kritiekpunten geuit, zoals dat de nota een hogere informatiegehalte dient te hebben en dat het één en ander zakelijker geformuleerd kan worden. Wethouder Kok gaf eveneens aan positief, trots en dankbaar voor deze Najaarsnota te zijn. Na een korte reactie op de benoemde punten is het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

Tijdens de behandeling van de Najaarsnota kondigde Rudi Wossink (GemeenteBelangen) zijn afscheid aan. In verband met ziekte is het voor hem helaas niet langer mogelijk woordvoerder te zijn. Wel probeert hij tot en met maart zoveel als mogelijk bij raadsvergaderingen aanwezig te zijn.

Regionale samenwerking Achterhoek

Dit onderwerp vroeg om meer tijd en aandacht dan het vorige punt. Waar gaat dit onderwerp precies over? In Achterhoeks verband wordt veel samengewerkt. De gemeente Aalten vindt het belangrijk dat er regionale samenwerking is, zodat de Achterhoek zich als een krachtige regio kan profileren. De Achterhoek is immers als een zogenaamde krimpregio aangemerkt. Om te zorgen dat de Achterhoek een aantrekkelijke regio is en blijft, zodat jongeren worden aangetrokken en blijven, voldoende en de juiste woningen worden gebouwd, een goede infrastructuur wordt georganiseerd en recreatie wordt gestimuleerd, moeten de Achterhoekse gemeenten de handen ineen slaan om (meer en beter) samen te werken. De volgende vraag is dan, op welke wijze moet deze samenwerking eruit komen te zien? Al langer wordt in de regio Achterhoek nagedacht over het versterken van de samenwerking in de Achterhoek. Na een intensief traject met gemeenteraden, collegeleden en de regionale samenwerkingspartners ligt er een visie op hoofdlijnen. Nadat de betrokken gemeenteraden met deze richting instemmen, kan dit vertaald worden in een gewijzigde samenwerkingsregeling. Door het college van Burgemeester en Wethouders is voorgesteld in te stemmen met de voorgestelde doorontwikkeling van de regionale samenwerking.

Vrijwel elke politieke partij (m.u.v. HMV) deelt de mening dat er in Achterhoeks verband moet worden samengewerkt. Samen sta je immers sterker. De ChristenUnie is in principe ook positief over samenwerking in Achterhoeks verband. De vraag op welke wijze dit echter moet is onduidelijk. Het voorstel waarover werd gesproken was volgens de meeste partijen nog te onduidelijk en verdiende op een aantal zaken nadere uitwerking. Ofwel, het huidige voorstel werd door veel partijen onvoldoende gedragen. De ChristenUnie was één van die partijen. Door deze partijen is daarom een amendement ingediend, met daarin een positief signaal maar tegelijk de oproep om een aantal zaken nader uit te werken en dit voor te leggen aan de betrokken gemeenteraden. De Progressieve Partij, bij monde van Joop Wikkerink was echter tegen dit amendement, omdat dit een remmende werking zou hebben. Tegelijkertijd gaf de Progressieve Partij aan dat de elementen van het amendement al in het huidige voorstel zaten verwerkt. Na een lang debat over al dan niet toegevoegde waarde van het amendement en een schorsing kwamen de verschillende partijen (m.u.v. HMV) tot de conclusie dat iedereen regionale samenwerking erg belangrijk vindt, er in de toekomst echt wat moet gebeuren maar ook dat het huidige voorstel op een aantal zaken nadere uitwerking verdient. Bij de uitwerking daarvan wil de gemeenteraad nauw betrokken worden. Het amendement is daarom gewijzigd in een motie die mede door de Progressieve Partij werd ingediend. De behandeling van dit voorstel is te zien als een mooi onderwerp die min of meer raadsbreed wordt gedragen. De motie is met 19 stemmen voor en 2 tegen aangenomen; het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen. Na de verkiezingen (verwachting in mei 2018) komt dit onderwerp in de gemeenteraad terug.

Tot slot zijn de hamerstukken en overige stukken vastgesteld. De volgende gemeenteraadsvergadering staat gepland op D.V. 23 januari 2018.

De fractie van de ChristenUnie wenst iedereen een goed en gezegend 2018 toe!

Namens de fractie,

Tobias Holtman

Download pdf.

Labels
Gemeenteraad

« Terug

Reacties op 'Raadsbeschouwing December 2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.