Raadsbeschouwing Januari 2018

zondag 04 februari 2018

Dit was de eerste vergadering van Gemeenteraad en ook nog de eerste met de nieuwe burgemeester als voorzitter. Nog een beetje onwennig met de hamer, maar dat komt wel goed. En het zou een korte vergadering worden was zijn voorspelling. Maar als HMV van een hamerslag- een bespreekpunt gaat maken, dan gaat dat extra tijd kosten.
De vaste tribune was weer vol. Er stonden twee punten op de agenda die belanghebbenden wel in beweging zetten. De Gemeenschaps- en Kulturhusen spreekt natuurlijk menigeen aan en vooral als er een onderzoek naar het (financiƫle) reilen en zeilen is gedaan door de rekenkamer. En hoe zit de toekomst er uit voor deze organisaties? In het verslag van Hanny kunt u meer lezen.

De eerste raadsvergadering met burgemeester Stapelkamp als voorzitter. De raad is compleet.

De burgemeester opent de vergadering en vraagt om de gebruikelijke stilte.

De heer Veldhuizen(VVD) geeft aan dat hij bij agendapunt 5 over de Aaltense Uitdaging op de publieke tribune zal plaatsnemen. Dit om alle schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

 

Gemeenschaps- en Kulturhusen

Het eerste agendapunt is het bespreken van het rapport “maatschappelijke energie onder dak” van de rekenkamercommisie AOGW.

Dit rapport, gemaakt op verzoek van de raad, geeft een uitgebreid verslag weer van het onderzoek dat gedaan is onder alle Gemeenschaps- en Kulturhusen in de Gemeente Aalten.

Johan Pennings voert namens de ChristenUnie het woord. De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

  • De financiële situatie van de gemeenschapshuizen is niet duurzaam (toekomstbestendig)
  • Bij de realisatie van de maatschappelijke opgaven is de aansluiting op de actuele en bredere maatschappelijke ontwikkelingen (onder andere decentralisatie Sociaal Domein) een belangrijk aandachtspunt “het gemeenschapshuis 2.0”.

Johan Pennings geeft in zijn bijdrage aan dat het omgaan met financiën in de buurtschappen verschilt bij hoe er met financiën in de kernen wordt omgegaan. Wanneer er in een gemeenschapshuis in een buurtschap een investering nodig is, of een reparatie, dan wordt er een oproep bij de burgers gedaan en meestal komt het nodige geld wel bij elkaar. In zo’n geval is een reserve dus niet persé noodzakelijk.

Het CDA heeft een amendement ingediend want zij is van mening dat het college door het voorstel te weinig wordt gedwongen om het contact te zoeken met de gemeenschapshuizen en Kulturhusen om te praten over de toekomst.

Dit amendement vindt onvoldoende steun. De algemene tendens is: het woord is aan het college en het kan niet anders dan dat het college met de Gemeenschaps-en Kulturhusen gaat praten over de toekomst en dus ook over hun taak bij de decentralisering van het Sociaal Domein.

Het CDA trekt haar amendement in. Het voorstel wordt vervolgens met algemene stemmen aangenomen.

 

Aaltense Uitdaging

Het volgend agendapunt gaat over de subsidiëring van de Aaltense Uitdaging. Hanny Noorman voert namens de ChristenUnie het woord en de heer Veldhuizen neemt plaats op de publieke triune.  

De Aaltense Uitdaging, het opzetten van een lokaal bedrijvennetwerk, is vanaf 2015 in ontwikkeling. De gedachte was dat dit netwerk na de opstartfase zonder subsidie zou kunnen functioneren. Dit blijkt niet zo te zijn. Het voorstel is nu om in 2018 nogmaals 10.000 euro subsidie te verstrekken en in 2019 5000 euro en dan te stoppen.

De fractie van de ChristenUnie is van mening dat subsidie nodig zal blijven om het loon van de betaalde kracht te betalen en Hanny Noorman vraagt in haar bijdrage om ook na 2019 tenminste 5000 euro in de begroting hiervoor op te nemen.

Verder is het natuurlijk van belang dat er een koppeling komt tussen de activiteiten van de Aaltense Uitdaging en de activiteiten van de Gemeenschaps- en Kulturhusen op het Gebied van de decentralisering van het Sociaal Domein.

Tijdens de schorsing is er overleg over een amendement met de strekking dat de subsidie van 10.000 euro wordt gehandhaafd in 2018, 2019 en 2020 zodat er tijd wordt gewonnen om deze koppeling verder vorm te geven door de nieuwe raad en het nieuwe college.

Het geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

 

Armoedebeleid

Agendapunt 6 gaat over de aanpassing van het Armoedebeleid.

Hanny Noorman voert namens de ChristenUnie het woord.

Met ingang van 1 januari 2017 heeft het kabinet structureel 85 miljoen per jaar extra vrijgemaakt voor de gemeenten om de armoede onder kinderen mee te bestrijden.

Het voorstel van het college houdt onder meer in dat de inkomensgrens voor de maatregelen om de armoede te bestrijden wordt verhoogd naar 120% van het sociaal minimum. Verder wordt er aansluiting gezocht bij het jeugdsportfonds en komt de minimumleeftijd voor het educatief kindpakket te vervallen.

De draagkrachtmeting blijft gehandhaafd, waardoor een optimale vorm van maatwerk mogelijk blijft.

De fractie van de ChristenUnie steunt het voorgestelde beleid van harte. De andere partijen steunen het beleid ook en het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

 

Minder huizen in Kobus

Agendapunt 7 is het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Kobus III-2017”. Dit komt neer op het verminderen van het aantal te bouwen woningen.  Behalve HMV plegen alle partijen overslag op dit punt.

Het voorstel wordt met 19 stemmen voor en 2 tegen(HMV) aangenomen.

 

Na het behandelen van de hamerstukken en de notulen sluit de burgemeester de vergadering om 21.34 uur.

 

Namens de fractie,

Hanny Noorman

Download de pdf versie

Labels
Fractie
Gemeenteraad
Steunfractie

« Terug

Reacties op 'Raadsbeschouwing Januari 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.