Raadsbeschouwing februari 2018

maandag 05 maart 2018

De laatste vergadering van deze raadsperi-ode was op 20 februari jl. Deze gemeenteraad is (bijna) vier jaar actief geweest. Op 21 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

De raadsvergadering werd traditiegetrouw met een moment stilte geopend. Op de agenda stonden drie bespreekstukken, waaronder twee moties die (mede) waren ingediend door de ChristenUnie.

De laatste vergadering van deze raadsperiode was op 20 februari jl. Deze gemeenteraad is (bijna) vier jaar actief geweest. Op 21 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

 

De raadsvergadering werd traditiegetrouw met een moment stilte geopend. Op de agenda stonden drie bespreekstukken, waaronder twee moties die (mede) waren ingediend door de ChristenUnie.

 

Ondersteuning voor agrarische ondernemers

Het eerste onderwerp betrof het voorstel tot instemming met de start van een ondersteunings- en adviesprogramma voor agrarisch ondernemers en met de pilot stimulering verwijdering asbest en/of sloop bebouwing landelijk gebied. Waar ging dit onderwerp over? De agrarische sector is in beweging en staat onder druk. Bedrijven hebben te maken met economische problemen en onzekere tijden. Leegstand van agrarische bebouwing en het (aanstaande) verbod op asbesthoudende daken en gevels zijn onderwerpen waar veel agrarisch ondernemers mee te maken hebben of krijgen. Daarom heeft het college van B&W voorgesteld om te starten met een ondersteunings- en adviesprogramma ten behoeve agrarisch ondernemers in het landelijk gebied en een tijdelijke subsidieregeling open te stellen om het proces ‘verwijdering asbest en sloop overtollige bebouwing’ te versnellen. Alle partijen stonden positief tegenover het voorstel. Sterker nog, bepaalde partijen hadden graag gezien dat dit voorstel eerder werd behandeld. Verder zijn diverse opmerkingen geplaatst, zoals dat ook middenstanders en andere ondernemers in het programma betrokken moeten worden. Ook de ChristenUnie was zeer positief. Johan Pennings gaf aan dat de ChristenUnie dit voorstel van harte kan ondersteunen en stelde enkele verduidelijkende vragen, zoals wanneer het besluit inwerking gaat treden. Het voorstel werd breed door de gemeenteraad gedragen en is aangenomen.

 

Kinderpardon

Het tweede bespreekstuk was een motie over de versoepeling van het meewerkcriterium van het kinderpardon, die was ingediend door de Progressieve Partij, de ChristenUnie, Henk Meerdink Volksvertegenwoordiging (HMV), GemeenteBelangen en de PvdA. In de motie wordt aangegeven dat binnen de gemeente brede steun leeft om in de gemeenschap gewortelde kinderen, die hier langer dan vijf jaar verblijven, hier te laten blijven omdat het thuis van deze kinderen hier ligt. Het meewerkcriterium van het kinderpardon wordt door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zo strikt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen. In de motie is het college verzocht om bij de staatssecretaris te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon. Joop Wikkerink (Progressieve Partij) gaf een toelichting op de motie en gaf aan dat op 21 februari 2017 de Tweede Kamer motie aangenomen over het versoepelen van het kinderpardon. In de hectiek rond de kabinetsvorming is het kinderpardon gesneuveld, aldus Wikkerink. Daarom wordt gekeken om op andere manieren aandacht te vragen voor een goede uitvoering van het kinderpardon voor 400 kinderen. Deze motie werd breed door de gemeenteraad gedragen en is daarom aangenomen

 

Statiegeld

Deze motie is op initiatief van de ChristenUnie ingediend en mede ondertekend door de Progressieve Partij, HMV, GemeenteBelangen en de PvdA. In de motie wordt aangegeven dat het zwerfafval een hardnekkig probleem is en dit vormt een bedreiging voor het milieu. Eind 2017 is een zogenaamde Statiegeldalliantie gestart, waarin organisaties uit Nederland en België de handen ineenslaan voor uitbreiding van statiegeld. Statiegeld op blik en PET-flessen leidt tot vermindering van zwerfafval en tot lagere kosten voor de overheden m.b.t. opruimen. Het college is in de motie verzocht om namens de gemeente Aalten steun uit te spreken voor de Statiegeldalliantie door zich hierbij aan te sluiten. Johan Pennings gaf hierover een toelichting en sprak de wens uit om deze raadsbreed aan te nemen. Het gaat immers om het voorkomen van zwerfvuil. Er zijn inmiddels vele gemeenten (meer dan 70) die dit initiatief ondersteunen. Verder gaf hij aan dat de ChristenUnie op 17 maart meedoet met de afvalprikactie van de Wildbeheereenheid en riep andere partijen op om mee te helpen. Alleen de VVD was kritisch op de motie. De VVD was van mening dat dit voorstel niet bijdraagt aan een schoner milieu. Met uitzondering van de VVD waren alle partijen positief over de motie en is met een meerderheid aangenomen.

 

Tot slot is het voorstel voor de commissie geloofsbrieven aangenomen en zijn de hamerstukken vastgesteld.

De volgende raadsvergadering is op D.V. 27 maart 2018. Dan wordt afscheid genomen van de huidige gemeenteraad.

Namens de fractie,

Tobias Holtman 

Lees in pdf hier

Labels
Fractie
Gemeenteraad
Steunfractie

« Terug

Reacties op 'Raadsbeschouwing februari 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.